Bây giờ là: 2:1:17 on 24.1.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.