Bây giờ là: 1:40:13 on 18.6.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.