Bây giờ là: 9:49:34 on 19.2.2020
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng được thực hiện từ ngày 10/12/2012

LIỀN ĐOÀN LAO ĐỘNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 


       Số : 311/CV- CDGD                               Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 12 năm 2012

V/v:  Hướng dẫn CĐCS phối hợp với doanh     nghiệp trong việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2013

 

 


Kính gửi :  Hội đồng Quản trị, Thủ trưởng, Chủ tịch CĐCS các cơ sở giáo dục Ngoài công lập

Ngày 04 tháng 12 năm 20121 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng được thực hiện từ ngày 10/12/2012 và áp dụng từ ngày 01/01/2013. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tổi thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2013 đối với DN trong nước và DN có Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài

(Nghị định 103/2012/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay đang áp dụng đối với DN có vốn  đầu tư nước ngoài

( Nghị định 70/2011/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay đang áp dụng đối với DN trong nước

( Nghị định 70/2011/NĐ-CP)

I

2.350.000 đồng/tháng

2.000.000 đồng/tháng

2.000.000 đồng/tháng

II

2.100.000 đồng/tháng

1.780.000 đồng/tháng

1.780.000 đồng/tháng

III

1.800.000 đồng/tháng

1.550.000 đồng/tháng

1.550.000 đồng/tháng

IV

1.650.000 đồng/tháng

1.400.000 đồng/tháng

1.400.000 đồng/tháng

  1. 1.Mức điểu chỉnh :

            Như vậy, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/2013 là 2.350.000 đồng/tháng ( vùng I). Riêng doanh nghiệp đang hoạt trên địa bàn Huyện Cần Giờ mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ 01/01/2013 là 2.100.000 đồng/tháng (vùng II).

            Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố đề nghị Ban Chấp hành CĐCS khi triển khai điều chỉnh lương tối thiểu vùng cần lưu ý một số điểm sau:

  1. 1.Phối hợp với người sử dụng lao động cùng cấp ( Hiệu trưởng hoặc Hội đồng Quản trị) nghiên cứu kỹ nội dung Nghị định 103/NĐ-CP về điều chỉnh lương tối thiểu vùng để có sự thống nhất trong việc điều chỉnh lương vùng; và thời điểm thực hiện để không vi phạm qui định về thời hạn áp dụng Nghị định của Chính phủ.
  2. 2.Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định dùng làm căn cứ để xây dựng và điều chỉnh các mức lương của người lao động làm việc trong cơ sở giáo dục, xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật lao động như sau:

-  Đối với các đơn vị trường học đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xem xét, điều chỉnh các mức trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác đối với người lao động cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tạo Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

-  Đối với các đơn vị trường học chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của CB-GV-NV, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương do pháp luật lao động quy định (các mức lương có thể được quy định bằng hệ số so với mức lương tối thiểu do Hiệu trưởng hoặc Hội đồng quản trị lưa chọn hoặc mức tiền cụ thể, nhưng mức lương bậc 1 trong thang lương, bảng lương phải cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định ); xác định, điều chỉnh các mức lương trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác đối với người lao động cho phù hợp.

- Việc xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương (đối với Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương) hoặc xác định các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương (đối với Hội đồng quản trị chưa xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương); mức điều chỉnh các mức lương trong hợp đồng lao động và các chế độ khác đối với người lao động do Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị, Ban Chấp hành CĐCS hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận nhưng phải đảm bảo quan hệ tiền lương hợp lý giữa lao động chưa qua đào tạo và lao động đã qua đào tạo, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, lao động mới được tuyển dụng và lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

3. Khi tiến hành điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định mới, Hội đồng quản trị không được cắt giảm các chế độ đã được pháp luật quy định. Đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng . . . do Hội đồng quản trị quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, trường học theo quy định của pháp luật.

4. Sau khi Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã thống nhất với Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị về mức điều chỉnh lương vùng thì phải đăng ký điều chỉnh  tại phòng Lao động Thương binh Xã hội Quận Huyện khi có thông báo của Phòng Lao động Thương binh Xã hội phải công khai cho người lao động biết và phối hợp với Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

5. Nghị định cũng khuyến khích Hội đồng quản trị tổ chức ăn giữa ca để bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Mức tiền ăn giữa ca do Hội đồng quản trị, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc BCH công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận trên cơ sở bảo đảm dinh dưỡng, chất lượng và an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Ban Thường vụ CĐGD thành phố yêu cầu Ban Chấp hành CĐCS tổ chức triển khai thực hiện tinh thần công văn này và báo cáo về CĐGD Thành phố (qua Ban Chính sách - Pháp luật.ĐT: 0913858766 ) trước ngày 30/01/2013  để tổng hợp báo cáo cho Thường trực LĐLĐ thành phố.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Thường vụ LĐLĐ TP;                           

- Ban CS-PL, LĐLĐ TP;

- Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục Đào tạo;

- Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo;

- Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo;

- Lưu VP, CSPL.

 

                                                                                                TM.BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                            

                                                                                                               (đã ký)

 

                                                                                                         Bùi Văn Nam

 

 

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường