Bây giờ là: 10:7:38 on 19.2.2020
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Luật công đoàn bổ sung năm 2012

-TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 315/KH-CĐGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  12  năm  2012

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động,                                                              Luật Công đoàn (sửa đổi, bổ sung) năm 2012

 

 

Căn cứ kế hoạch số 22/KH-TLĐ ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012;

Căn cứ kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012;

Nhằm đưa Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành đi vào đời sống, góp phần thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (sau đây viết tắt là CNVC-LĐ);

Công đoàn Giáo dục Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt sâu sắc tinh thần của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi, bổ sung) năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành tới CNVC-LĐ.

- Xác định tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn.          

- Các cấp công đoàn tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành trở thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan đơn vị.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 phải gắn liền với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với CB-GV-NV và người lao động. Quan tâm ưu tiên tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 cho CB-GV-NV và người lao động khu vực ngoài công lập.

II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến CNVC-LĐ.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các Hội nghị tập huấn nội dung Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 cho cán bộ công đoàn, tổ chức các buổi tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn, CB-GV-NV và người lao động.

- Sử dụng tài liệu tuyên truyền về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 với các hình thức ngắn ngọn, dễ hiểu như: tờ gấp, tờ rơi, áp phích, sổ tay pháp luật (dạng hỏi đáp bỏ túi)… do LĐLĐ Thành phố biên soạn để tuyên truyền; sử dụng các phương tiện báo đài, bản tin, loa phát thanh và ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền; bổ sung sách về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 vào tủ sách pháp luật hiện có.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 gắn với xây dựng “Trường học có đời sống văn hóa tốt” thông qua các hội thi tìm hiểu về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn…, trong đó chú trọng tuyên truyền tới CB-GV-NV và người lao động khu vực ngoài công lập.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Công đoàn Giáo dục Thành phố:

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 đến các cấp công đoàn. Tổ chức tập huấn nội dung của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, chính sách – pháp luật, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của công đoàn cơ sở. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sau Đại hội Công đoàn Giáo dục thành phố lần thứ X.

- Sử dụng tài liệu bỏ túi do Ban Tuyên giáo và Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ Thành phố phối hợp tổ chức biên soạn dạng hỏi đáp có nội dung ngắn gọn cấp phát cho đoàn viên, CB-GV-NV và người lao động; cử báo cáo viên hỗ trợ các cấp công đoàn tổ chức các buổi tuyên truyền nội dung Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 cho người sử dụng lao động; CB-GV-NV và người lao động

- Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để việc tuyên truyền Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn được triển khai sâu rộng đến đông đảo CB-GV-NV và người lao động trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức lớp tập huấn và hướng dẫn công tác tài chính cho công đoàn các cấp theo quy định của Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Làm việc với Báo Giáo dục Thành phố, Phòng Pháp chế Sở GD&ĐT Thành phố  hằng tháng mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giải đáp pháp luật, góp phần đưa các nội dung của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 đến đông đảo đoàn viên, CB-GV-NV và người lao động; đồng thời phản ánh thường xuyên hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn của các cấp công đoàn giáo dục thành phố.

- Cử  hoặc liên hệ báo cáo viên hỗ trợ các cấp công đoàn trong việc tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn, CB-GV-NV và người lao động.

 

2. Đối với Công đoàn Giáo dục quận huyện:

- Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 đến công đoàn cơ sở trực thuộc và người sử dụng lao động ở tất cả các loại hình doanh nghiệp (căn cứ các tài liệu do LĐLĐ Thành phố triển khai); khi tổ chức tuyên truyền cần tập trung những nội dung trọng tâm, chọn hình thức phù hợp với đặc điểm, trình độ của đối tượng; xem việc tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 là hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS nội dung của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012, cung cấp các tài liệu cần thiết để các CĐCS tổ chức tuyên truyền tại đơn vị. Tuyên truyền thông qua trang tin điện tử (nếu có) của đơn vị.

- Tổ tư vấn pháp luật công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tiếp xúc tuyên truyền, tư vấn, phổ biến Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 cho CB-GV-NV và người lao động, nhất là CB-GV-NV và người lao động khu vực ngoài công lập.

- Tập trung vận động xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại đơn vị; thực hiện “Ngày pháp luật” với các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tập trung tại đơn vị; tổ chức các cuộc tuyên truyền trực tiếp tại đơn vị qua bản tin, loa truyền thanh nội bộ; kết hợp hoạt động tuyên truyền thông với tổ chức thi tìm hiểu pháp luật…. phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.

3. Đối với Công đoàn cơ sở:

- Triển khai những nội dung cơ bản, có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, CNVC-LĐ theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 đến toàn thể đoàn viên, CB-GV-NV và người lao động của đơn vị mình. Chú ý chọn nội dung và hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với đặc điểm, trình độ của từng nhóm đối tượng, phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị; sử dụng kết hợp nhiều phương pháp tuyên truyền như: bản tin công đoàn, sinh hoạt Tổ Công đoàn, loa phát thanh, tổ chức các hình thức thi đố vui, hái hoa dân chủ…; xem việc tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 là hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

Căn cứ kế hoạch này, công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Công đoàn Giáo dục Thành phố (qua Ban Tuyên giáo).

Công đoàn Giáo dục thành phố đề nghị các cấp công đoàn quan tâm tổ chức thực hiện để công tác tuyên truyền Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 đạt kết quả tốt. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc cần liên hệ kịp thời với Ban Tuyên giáo - Công đoàn Giáo dục thành phố (ĐC Bùi Văn Nam – ĐTDĐ: 0913898766 – 38299667) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:

- TT. LĐLĐ TP (để b/c);

- CĐGD quận, huyện;

- CĐCS trực thuộc;

- Lưu VT, TG.

CHỦ TỊCH

                          (đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường