Bây giờ là: 10:19:59 on 19.2.2020
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Thủ tục về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS & THPT

Văn bản về các thủ tục về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS & THPT do sở Giáo dục & Đào tạo ban hành. 

 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 2461/GDĐT-TrH
Về việc chuyển trường
và tiếp nhận học sinh học
tại các trường THCS và THPT
                              

                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2012

                           Kính gửi :
                                                   - Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện;
                                                   - Hiệu trưởng các trường THPT.

Ngày 23 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tạm thời quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm học 2012 - 2013 như sau :

1. Hồ sơ chuyển trường.
a. Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (có ý kiến đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng trường chuyển đến).
b. Học bạ (bản chính).
c. Bản sao bằng tốt nghiệp cấp học dưới hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
d. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản photo giấy khai sinh (có chứng nhận sao y bản chính).
đ. Giấy chứng nhận trúng tuyển lớp đầu cấp THPT (ghi rõ hệ công lập hoặc ngoài công lập) do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.
e. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường nơi đi cấp.
f. Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT) nơi đi cấp đối với trường hợp chuyển tỉnh.
h. Hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ tại nơi sẽ chuyển đến do cơ quan nhà nước cấp Bộ hoặc trực thuộc Trung ương ký đối với trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác.

2. Thủ tục chuyển trường.
a. Đối với học sinh THCS :
- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố : Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết.
- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác : Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.
b. Đối với học sinh THPT :
- Chuyển trường trong thành phố : Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết.
- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

3. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.
Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT) nơi đến xem xét, quyết định.

Văn bản này thay cho văn bản số 2392/GDĐT-TrH ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung trên./.


 
Nơi nhận :
- Như trên;
- Ban giám đốc (để báo cáo);
- Tranh tra Sở (để phối hợp);
- Lưu : VP,TrH.
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
đã ký
 
 
Nguyễn Hoài Chương

 

 

 

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường