Bây giờ là: 9:49:1 on 19.2.2020
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Về thực hiện các loại sổ trong nhà trường

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 4058/GDĐT-TrH

Về thực hiện các loại sổ

trong nhà trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

                                          - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

                                         - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.

Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức tập huấn công tác học vụ - giáo vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Phòng GDĐT các quận huyện và các trường trung học phổ thông. Qua trao đổi, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thống nhất việc thực hiện sổ gọi tên và ghi điểm, sổ ghi đầu bài và học bạ như sau:

1. Sổ gọi tên và ghi điểm.

a) Cách ghi điểm:

- Dùng bút mực xanh hoặc đen để ghi điểm (không được dùng bút mực đỏ).

- Điểm 0 ghi là 0 (có gạch dưới). Riêng các điểm nhỏ hơn 2 phải ghi thêm số 0 phía trước. Ví dụ: điểm 1 ghi là 01; điểm 1,5 ghi là 01,5.

- Điểm hoặc xếp loại các môn do giáo viên bộ môn ghi vào cột điểm lần lượt từ trái sang phải theo hệ số. Phải có đủ số cột điểm của từng môn học theo đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT.

b) Trường hợp ghi sai điểm thì phải thực hiện như sauDùng bút mực đỏ gạch bỏ điểm cũ, ghi điểm mới vào phía trên, bên phải vị trí điểm cũ và dùng bút mực xanh hoặc đen ký xác nhận sửa điểm (ghi rõ sửa bao nhiêu điểm) phía cuối danh sách của lớp.

  1. Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm dùng bút mực xanh hoặc đ

2. Sổ ghi đầu bài.

a) Giáo viên bộ môn phải ghi đầy đủ các chi tiết (kể cả phần ghi dạy bù ở cuối sổ): tiết dạy theo phân phối chương trình, tên bài, nội dung công việc, nhận xét tiết học của giáo viên, đánh giá xếp loại tiết học và ký tên.

b) Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, ghi nhận xét và ký tên mỗi tuần (phía cuối trang) vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

c) Lưu ý:

- Phải ghi đầy đủ tên bài dạy, nội dung công việc, không được ghi tắt.

- Phần nhận xét của giáo viên, phải thực hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng sổ ở bìa 3: Ghi nhận xét chính trong tiết học về kết quả học tập, sự chuyên cần, ý thức kỷ luật hoặc những yêu cầu chuẩn bị cho tiết học sau.

- Dùng bút mực xanh hoặc đen để ghi. Nếu có sửa chữa, phải thực hiện giống như sổ gọi tên và ghi điểm, ký xác nhận bên cạnh chỗ sửa.

3. Học bạ:

a) Học bạ phải được thiết lập ngay trong học kỳ 1 của lớp đầu cấp và chỉ cấp một lần. Ghi số của học sinh trong sổ đăng bộ vào cột xác nhận của Hiệu trưởng (trang 1).

b) Đảm bảo ghi chính xác, nếu có sửa chữa phải thực hiện như sau:

- Nếu giáo viên bộ môn ghi sai điểm trung bình hoặc xếp loại các môn học thì dùng bút mực đỏ gạch bỏ điểm cũ, ghi điểm mới vào phía trên, bên phải vị trí điểm cũ và ký xác nhận sửa điểm bằng bút mực đỏ ở cột Giáo viên bộ môn ký xác nhận ĐTB môn học hoặc xếp loại và sửa chữa. 

Cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm dùng bút mực xanh hoặc đen ghi bằng chữ số chỗ sửa ở cuối các trang ghi điểm trung bình hoặc xếp loại các môn học và ký xác nhận. 

- Nếu giáo viên chủ nhiệm ghi sai kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm thì dùng bút mực đỏ gạch bỏ kết quả xếp loại cũ, ghi kết quả xếp loại mới vào phía trên, bên phải vị trí cũ và dùng bút mực xanh hoặc đen ghi ở phần NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: "Có sửa xếp loại học lực (hoặc hạnh kiểm) học kỳ I (hoặc học kỳ II, cả năm) là ..." và ký tên xác nhận sửa kết quả xếp loại.

c) Việc ghi điểm trung bình hoặc xếp loại các môn học, kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm phải được thực hiện vào cuối học kỳ I và cuối năm học.

Nhận được văn bản này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai đến toàn thể giáo viên, nhân viên học vụ và tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VP,TrH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

đã ký

Nguyễn Hoài Chương

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường