Bây giờ là: 11:8:41 on 19.2.2020
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

V/v tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2014 - 2015

 ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                              

Số: 744/GDĐT-KTKĐCLGD      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm  2014

 
 

V/v tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2014 - 2015.

 


Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

Tiếp theo Công văn số 709/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014 - 2015.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2014 - 2015 như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Thực hiện theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển dưới bất cứ hình thức nào.

Những học sinh đang học tại các trường trung học cơ sở hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh, thành khác (ưu tiên nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau đây được dự xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông các trường ngoài công lập:

1. Tốt nghiệp trung học cơ sở.

2. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

- Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

1. Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường);

2. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);

3. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp;

4. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

5. Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có).

IV. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Việc thành lập Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Công văn số 709/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014 - 2015.

V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Học sinh có nguyện vọng học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập nào sẽ nộp hồ sơ xét tuyển tại trường trung học phổ thông ngoài công lập đó. Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và căn cứ vào điểm xét tuyển, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) đã xác định để lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Hội đồng tuyển sinh của trường sau khi xét tuyển xong, lập danh sách học sinh trúng tuyển vào trường (2 bản - theo mẫu) kèm đĩa CD và gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 8 năm 2014 để được duyệt danh sách và cấp mã số học sinh.

Danh sách chia làm hai diện:

1. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại các tỉnh khác.

Lưu ý:

- Từ ngày 15 tháng 8 năm 2014 đến ngày 25 tháng 10 năm 2014 nếu trường có nhận thêm học sinh vào lớp 10 (hợp lệ) thì lập danh sách bổ sung và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được duyệt danh sách và cấp mã số học sinh. Tuyệt đối không nhận thêm học sinh mới sau ngày 25 tháng 10 năm 2014 (Riêng trường hợp chuyển trường thì thực hiện theo quy định hiện hành).

- Tuyệt đối không nhận học sinh không đủ điều kiện xét tuyển và hồ sơ hợp lệ theo quy định ở mục II và mục III của văn bản này.

- Trường phải chịu trách nhiệm về điều kiện xét tuyển và hồ sơ hợp lệ của hai diện nêu trên trước Sở Giáo dục và Đào tạo và phụ huynh học sinh.

- Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường lập danh sách học sinh dự thi dựa theo mã số học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp theo danh sách đã duyệt.

Nơi nhận:                                                                         KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;                                                                           (đã ký)

- Các Phòng, Ban Sở GD&ĐT;

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

Nguyễn Tiến Đạt 

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường