Bây giờ là: 5:49:11 on 10.7.2020
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

V/v hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6 năm học 2014 - 2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           

V/v hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6  năm học 2014 - 2015

 

 Số: 707/GDĐT-KTKĐCLGD      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014 - 2015 như sau:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyệncần tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nghiên cứu học tập để nắm vững, thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 02), Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố (gọi tắt là Kế hoạch 74) và hướng dẫn này của Sở Giáo dục và Đào tạo.

I. YÊU CẦU

- Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận, huyện được vào học lớp 6 ở các hệ trường trên địa bàn đó. Ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa bàn nếu đủ điểm tuyển.

Học sinh có nguyện vọng học trường ngoài công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên nào thì đăng ký học tại trường đó để xét tuyển.

- Không tổ chức thi tuyển (ngoại trừ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa).

- Phải đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan trong tuyển sinh.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

- Những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có hồ sơ hợp lệ và tuổi của học sinh vào học lớp 6  là 11 tuổi(theo giấy khai sinh hợp lệ).

- Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm duyệt điều kiện dự tuyển sinh vào lớp 6 của học sinh trên địa bàn quận, huyện.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển.

2. Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học. Trường hợp bị mất học bạ thì Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có xác nhận của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

V. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

1. Mỗi trường trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học cơ sở thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện ra quyết định thành lập gồm:

- Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.

- Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng.

- Thư ký: Thư ký Hội đồng trường hoặc chọn trong các tổ trưởng chuyên môn.

- Uỷ viên: Chủ tịch công đoàn cơ sở, tổng phụ trách Đội và chọn trong các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo đúng Quy chế 02.

VI. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Nguyên tắc xét tuyển

Tùy tình hình thực tế về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên và dân cư của mỗi địa phương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn, báo cáo xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau đó trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định phương án tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn cho các trường theo đúng Quy chế 02 và Kế hoạch 74.

2. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và Toán.

3. Thứ tự ưu tiên xét tuyển

- Hội đồng xét tuyển căn cứ vào hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Trường trung học cơ sở phải ưu tiên nhận hết số học sinh thuộc địa bàn trường và khu vực được phân tuyến để đảm bảo việc đi lại, học tập của học sinh được thuận lợi.

- Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh.

4. Thời gian tuyển sinh

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 năm 2014 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 năm 2014.

5. Báo cáo xét tuyển

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01 tháng 8 năm 2014.

VII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- Gồm các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, bơi lội.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 6.

+ Đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp Thành phố, hội khỏe Phù đổng.

- Được nhận học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học của các tỉnh khác nếu có đủ điều kiện theo quy định.

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ ngày 19 tháng 5 năm 2014 đến ngày 28 tháng 6 năm 2014 (theo hướng dẫn của trường).

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

Danh sách học sinh trúng tuyển được công bố vào ngày 07 tháng 7 năm 2014.

Nơi nhận:                                                                          KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Các Phòng, Ban Sở GD&ĐT;                                                                                    (đã ký)

- Các trung tâm GDTX, các trường BTVH;

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

                                                                                                     Nguyễn Tiến Đạt

Lịch công tác 123

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường